Hot! Rozwiąż zamiast przecinać

W szkole codzi­en­nie spo­tyka się od kilkudziesię­ciu do kilkuset uczniów. Wspól­nie uczą się, bawią, spędzają czas. W szkole ma się przy­jaciół, ale także wrogów. Codzi­en­nie dochodzi tu do wielu kon­flik­tów, sporów i kłótni, którym towarzyszą silne emocje. Jak rozwiązy­wać takie sytu­acje bez ucieka­nia się do prze­mocy? Jak znaleźć porozu­mie­nie bez wydawa­nia krzy­wdzą­cych wyroków? Jak przeła­mać złość, wstyd i poczu­cie krzywdy?

Trudno wyobrazić sobie miejsce w którym ludzie spo­tykają się, roz­maw­iają, współpracują i nie dochodzi tam do kon­flik­tów. Spory, nieporozu­mienia, kłót­nie zdarzają się każdemu z nas. Niek­tórzy potrafią poko­jowo rozwiązy­wać spory. Dzięki roz­mowie, umiejęt­ności słucha­nia innych, uwzględ­ni­a­nia ich potrzeb i interesów zna­j­dują rozwiąza­nia, które wszys­tkim pasują. W takim przy­padku kon­flikt może być czymś bardzo pożytecznym, bo daje impuls do zmi­any – zmi­any na lep­sze. Bo kon­flikt może być początkiem roz­mowy, poszuki­wa­nia rozwiąza­nia najlep­szego dla wszys­t­kich osób, których doty­czy.

Nie wszyscy potrafią sobie radzić w sytu­acji kon­fliktu. Niek­tórym ciężko jest opanować złość, a w złości łatwo jest wyrządzić komuś krzy­wdę, powiedzieć lub zro­bić coś przykrego. Jeżeli druga strona odpowie tak samo, często wpadamy w spi­ralę krzy­wdzą­cych zachować, a kon­flikt narasta, przynosząc wszys­tkim coraz więk­sze straty. Łatwo zagu­bić się w takiej kłótni, która może trwać całymi miesią­cami, a nawet latami. Ludzie uwikłani w taki wyniszcza­jący spór wyrządzają sobie nawza­jem przykrości, nie pamię­ta­jąc często, co było przy­czyną ich kłótni.

Rozwiązy­wanie kon­flik­tów to sztuka, której można się nauczyć. Zapewne trochę zależy to od charak­teru i wrod­zonych predys­pozy­cji, ale każdy może doskon­alić swoje umiejęt­ności roz­mowy, rozwi­jać swoją wiedzę na temat przy­czyn i sposobów rozwiązy­wa­nia sporów. Nic więc w tym dzi­wnego, że młodzi ludzie miewają prob­lemy z rozwiązy­waniem sporów. Prze­cież uczeń – jak sama nazwa wskazuje – dopiero ma się w szkole nauczyć określonych rzeczy, także sztuki rozwiązy­wa­nia sporów.

W szkole często dochodzi do kłótni, przepy­chanek czy bójek. Kłócą się chłopcy, kłócą się dziew­czyny, cza­sami kłócą się nawet uczniowie z nauczy­cielami. Młody człowiek powinien nauczyć się rozwiązy­wać swoje prob­lemy samodziel­nie (ale bez prze­mocy), a dorośli powinni mu w tym pomóc. Tutaj też trafi­amy na przeszkody – dorośli często próbują rozstrzygnąć spór pomiędzy ucz­ni­ami narzu­ca­jąc własne rozwiązanie. Choć dorosłemu wydaje się, że jego pomysł jest najlep­szy dla wszys­t­kich, to wyroki takie często budzą zas­trzeże­nia uczniów. Często ktoś czuje się niezrozu­mi­any i pokrzy­wd­zony lub osąd­zony niespraw­iedli­wie. I tak dorosły zami­ast kon­flikt rozwiązać dodatkowo go podsyca. Aby uniknąć takich nieporozu­mień nauczy­ciele często dys­tan­sują się od kon­fliktu, „biorą na przeczekanie”, bo mimo że chcieliby pomóc, to nie potrafią. Nauczy­ciele często nie mają dostępu do infor­ma­cji, na pod­stawie których mogliby wydać trafny „wyrok” – prze­cież uczniowie nie przyz­nają się do niek­tórych rzeczy. O niek­tórych rzeczach nie mówi się nawet rodz­i­com, a co dopiero nauczy­cielom! W takiej sytu­acji nierozwiązany kon­flikt żyje sobie, zatruwa­jąc życie innym.

To, czy kon­flikt uda się rozwiązać czy nie, zależy jeszcze od wielu czyn­ników. Więk­szość kon­flik­tów udaje się rozwiązać. A nawet jeśli zdarzają się sytu­acje bez­nadziejne i nierozwiązy­walne, to zawsze warto spróbować. Warto wiedzieć, że ist­nieją sposoby, tech­niki i pro­ce­dury poma­ga­jące ludziom w wychodze­niu z trud­nych sytu­acji, a w wokół nas są osoby i insty­tucje, które mogą nam skutecznie pomóc. Taką insty­tucją jest Pol­skie Cen­trum Medi­acji (PCM), poma­ga­jące ludziom rozwiązy­wać kon­flikty na drodze medi­acji. W we współpracy z medi­a­torami PCM i ucz­ni­ami jed­nego z pod­warsza­ws­kich gim­nazjów stworzyliśmy foto­story o szkol­nym kon­flik­cie. A czym jest medi­acja i czy jest możliwa w szkole – zobacz sam!

Obejrzyj poniżej fotostory o pewnym konflikcie.

Ciekawy artykuł? Podziel się ze znajomymi!

Dodaj komentarz

Adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola: *